Strona główna > Statut

Środa, 26. Czerwca 2019
Statut

Załącznik do Uchwały Nr  237/12

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 23 listopada 2012 r.

 

 

Statut

Warszawskiej Opery Kameralnej

 

ROZDZIAŁ I

 

Nazwa, teren działania, siedziba

 

§ 1.

 

Warszawska Opera Kameralna zwana dalej ,,Operą’’ jest muzycznym teatrem repertuarowym, mającym w swoim repertuarze dzieła operowe wybitnych kompozytorów od baroku do współczesności, jak również wielkie dzieła oratoryjne, symfoniczne i kameralne. Szczególną pieczą otacza muzykę polską, zwłaszcza wieków dawnych, przywracaną do życia teatralnego i koncertowego. Dotyczy to także współczesnych dzieł, tworzonych na zamówienie Warszawskiej Opery Kameralnej.

 

§ 2.

 

 

Opera działa w szczególności na podstawie:

 

1)     ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406);

2)     zarządzenia nr 106 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 czerwca 1958 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Opera Objazdowa w Warszawie” z późn. zm.[1];

3)     niniejszego Statutu.

 

§ 3.

 

Opera jest samorządową, artystyczną instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

§ 4.

 

Siedzibą Opery jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem jej działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

 

§ 5.

 

 1. Organizatorem Opery jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 2. Opera posiada osobowość prawną.
 3. Bezpośredni nadzór nad Operą sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 4. Ogólny nadzór nad Operą sprawuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Zakres działalności

 

§ 6.

 

 1. Działalność Opery organizowana jest w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe.
 2. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września, a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.

 

§ 7.

 

Przedmiotem działania Opery jest kształtowanie i upowszechnianie kultury muzyczno-teatralnej poprzez organizowanie widowisk operowych i koncertów przy pomocy zawodowych solistów, zespołów wokalnych, instrumentalnych, baletowych i aktorskich.

 

§ 8.

 

Opera realizuje zadania, o których mowa w § 7, w szczególności przez:

1)       wystawianie utworów operowych polskich i obcych;

2)       organizowanie koncertów, widowisk i spotkań, również poza siedzibą Opery;

3)       promowanie polskiej i obcej twórczości muzycznej;

4)       prowadzenie własnej biblioteki muzycznej;

5)       prowadzenie działalności edytorskiej, wydawniczej i edukacyjnej popularyzującej kulturę muzyczno-teatralną;

6)       prowadzenie działalności impresaryjnej w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany    kulturalnej;

7)       zapewnienie ochrony dziedzictwa kultury muzycznej polskiej (w tym utworów dawnej muzyki polskiej) i obcej;

8)       tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów artystycznych.

 

 

§ 9.

 

W realizacji zadań statutowych Opera może współpracować z polskimi i zagranicznymi teatrami, centrami, operami, zespołami, impresariami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury, mediami, a także innymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

 

§ 10.

 

 1. Organem Zarządzającym Operą jest Dyrektor Opery, zwany dalej ,,Dyrektorem’’.
 2. Dyrektor zarządza Operą i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§11.

 

 1. Dyrektor organizuje pracę Opery i odpowiada za całokształt jej działalności.
 2. Do zakresu zadań Dyrektora należy w szczególności:

1)     kierowanie sprawami związanymi z  działalnością statutową i administracyjną Opery;

2)     podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających
do funkcjonowania Opery na najwyższym poziomie;

3)     sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Opery;

4)     sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej;

5)     wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Opery;

6)     wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Opery oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;

7)     przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

 

§ 12.

 

Dyrektor, zarządza Operą przy pomocy dwóch Zastępców, powoływanych i odwoływanych przez niego, za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

§ 13.

 

Dyrektor może powołać i odwołać Radę Artystyczno-Programową, jako organ doradczo-opiniodawczy w sprawach działalności Opery.

 

§14.

 

Dyrektor, w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz działających w Operze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców, nadaje Operze regulamin organizacyjny, określając w nim w szczególności: strukturę organizacyjną Opery, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Opery, zadania kierujących komórkami organizacyjnymi Opery, zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej Opery, zasady zastępowania osoby kierującej Operą w czasie jej nieobecności, a także zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism w Operze.

 

§ 15.

 

 1. Zarząd Województwa Mazowieckiego może powierzyć zarządzanie Operą Zarządcy, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Do wyboru Zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.[2]
 2. W przypadku powierzenia zarządzania Operą Zarządcy, wykonuje on odpowiednio uprawnienia i czynności przewidziane dla Dyrektora, o których mowa w § 10 ust. 2, § 11, § 13, § 14 i §  18.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Źródła finansowania

 

§ 16.

 

 1. Opera prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia
  25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Opery jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora,
  z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[3])
 3. Działalność Opery  finansowana jest w szczególności z :

1)     dotacji  podmiotowych i celowych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego lub budżetu państwa;

2)     wpływów z realizacji zadań, o których mowa w § 7 i § 8;

3)     wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

4)     wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

5)     środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych źródeł;

6)     wpływów z prowadzonej przez Operę  dodatkowej działalności, o której mowa w § 20.

 1. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazuje Operze środki finansowe w formie dotacji:

1)     podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2)     celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3)     celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

 1. Dyrektor jest zobowiązany do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania, o których mowa w ust. 3 pkt 5.

 

§ 17.

 

Zaciągnięcie przez Operę kredytu lub pożyczki wymaga uzyskania zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

§ 18.

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Opery składa Dyrektor  lub osoby przez niego upoważnione.
 2. Główny Księgowy lub osoba przez niego upoważniona, składa podpis na dokumencie dotyczącym czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie finansowe

 

§ 19.

 

Organem zatwierdzającym sprawozdania finansowe, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.[4]) jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

§ 20.

 

 

 1. Opera może prowadzić, jako dodatkową działalność inną niż działalność kulturalna, polegającą w szczególności na:

1)     wynajmie, dzierżawie i innych formach użytkowania posiadanego majątku;

2)     produkcji, naprawie, konserwacji oraz obsłudze środków inscenizacji, wyposażenia
i sprzętu technicznego;

3)     sprzedaży pamiątek i publikacji oraz materiałów multimedialnych;

4)     prowadzeniu działalności dotyczącej reklamy i promocji.

 1. Środki uzyskane z działalności dodatkowej mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych Opery.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Przepisy końcowe

 

§ 21.

 

Połączenia, podziału lub likwidacji Opery  może dokonać Sejmik Województwa Mazowieckiego na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 

§ 22.

 

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 


[1] Zarządzenie nr 106 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 czerwca 1958 r. zostało zmienione Zarządzeniem Nr 3 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 stycznia 1974 r., Zarządzeniem nr 46 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. oraz Zarządzeniem Nr 94 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 września 1976 r.

 

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, poz. 951 i 1101

[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707

[4] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855.

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 237/12

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 23 listopada 2012 r.

 

 

w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Warszawska Opera Kameralna”

 

 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.[1])),
w związku  z art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) – uchwala się, co następuje:

 

 

 

autor informacji: Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego

data wytworzenia informacji: 23.11.2012

 

 

informację wprowadził: Krzysztof Kur

data udostępnienia informacji: 01.12.2012

 

§ 1.

 

Statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Warszawska Opera Kameralna” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały.

 

§ 2.

 

Z dniem wejścia w życie statutu, o którym mowa w § 1, traci moc statut Warszawskiej Opery Kameralnej w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały Nr 121/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie statusu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Warszawska Opera Kameralna
w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego Bożenna Pacholczak

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

 

 

Bożenna Pacholczak

 

Uzasadnienie

 

 

Pan Jerzy Lach p.o. Dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej zwrócił się
z prośbą o dokonanie zmian w statucie instytucji z uwagi na potrzebę rozszerzenia działalności Opery o zadania edukacyjne.

Przy okazji tej zmiany dostosowano także zapisy statutu do ostatnich uwag Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących statutów muzeów (precyzyjnie określono ilość Zastępców Dyrektora, odstąpiono od ogólnych zapisów „Organ Zarządzający”, w zamian stosując określenie „Dyrektor”, wskazano rodzaje dodatkowej działalności prowadzonej przez Operę).

Uchwała nie niesie skutków dla budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

 

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675
oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

 

 

 

autor informacji: Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego

data wytworzenia informacji: 23.11.2012

 

 

informację wprowadził: Krzysztof Kur

data udostępnienia informacji: 01.12.2012

 
Copyright ˆ 2007 - 2017 Warszawska Opera Kameralna